Přípravná třída

Přípravná třída byla poprvé zřízena v naší škole roce  2021/22. Letos ji navštěvuje 13 žáků. Vedení školy společně se zřizovatelem Obcí  Heřmanova Huť se snaží o další pokračování této třídy i do budoucna. Přípravná třída se stala nenahraditelnou součástí naší školy.

Třídní učitelka: Jana Janoušová

Náš ŠVP pro přípravnou třídu najdete pod textem.

Pro budoucí školní rok plánujeme znovu otevření přípravné třídy. Pokud tedy máte zájem, prosím volejte na telefon. 737 369 944 nebo piště na email: skola@zshermanovahut.cz.

Budeme se těšit. 

Zdeněk Jůza, ředitel školy

 

Zřizování a organizace přípravných tříd základní školy

 • - V souladu s § 47 školského zákona může zřizovat přípravné třídy základní školy obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a jiná právnická nebo fyzická osoba, zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6.
 • - Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • - Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.
 • - Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva.
 • - Přípravná třída se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení a nelze ji zřídit samostatně (vždy je součástí základní školy).

Další podmínky pro činnost přípravné třídy

 • - O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • - Mnimální počet dětí v přípravné třídě je 10 (možnost výjimky), maximální je 15.
 • - Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV a je součástí školního vzdělávacího programu dané základní školy,
 • - Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1. ročník,
 • - Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy za podmínek daných v § 7, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • - Děti zařazené do přípravné třídy nejsou z právního pohledu žáky školy, nezapočítávají se do nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku, ani do minimálních počtů žáků v průměru na třídu dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • - Uučitel v přípravné třídě musí splňovat kvalifikační předpoklady učitele přípravné třídy základní školy dle § 8a) zákona o pedagogických pracovnících.
 • - Dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok.

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financovaný ze státního rozpočtu je

 1. - 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo
 2. - 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 10.

Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy

O souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy žádá zřizovatel školy po projednání v orgánech obce (doložení usnesení rady obce, je-li zřízena) včetně odůvodnění potřebnosti zřídit přípravnou třídu základní školy

 • Ředitel školy zodpovídá za splnění všech zákonných podmínek pro zřízení a činnost přípravné třídy.
 • Souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy se vydává vždy na jeden školní rok.

Soubory ke stažení

02.10.2023   Zdeněk Jůza