Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Lukáčová

Hlavní úkoly výchovné poradkyně:

  • péče o žáky s výukovými obtížemi a zdravotním postižením
  • péče o žáky s výchovnými problémy
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a střediskem výchovné péče
  • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • poradenská činnost v oblasti volby povolání, přestup na víceletá gymnázia, střední školy
  • péče o vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  • poradenská činnost pro rodiče
  • spolupráce se školním metodikem prevence

 

Užitečné webové stránky

Přijetí na SŠ

Více informací zde 

Přijímání na střední školy a konzervatoře:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Soubory ke stažení

30.06.2020   Mgr. Libuše Němečková