Základní informace o školní družině

PROVOZ

  • RANNÍ 6.30 – 8.00 hod.
  • ODPOLEDNÍ 11.50 – 15.45 hod.

V letošním školním roce je do školní družiny přihlášeno 55 dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení: 

I. oddělení vychovatelka Bc. Pavla Muzikářová – děti z 3. a 5. třídy

II. oddělení vychovatelka – Anděla Bartáková - děti z 1., 2, a 4. třídy

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Při vyzvedávání dětí z družiny, zvoňte na zvonek družina:

  • DRUŽINA 1 – 3. a 5. třída,
  • DRUŽINA 2 – 1., 2. a 4.třída.

Po zazvonění vyčkejte na příchod dítěte  před školou.

Zároveň žádáme rodiče, aby vyzvedávali své děti ze školní družiny v 12:30,13:30 a po 15 hodině.  

UVOLNĚNÍ ZE ŠD

  • nutná OMLUVENKA s datem a podpisem zákonného zástupce

Kroužky ve školní družině

Bližší informace k zájmovým činnostem – Sportovní hry, Florbal, Keramika, Flétna zveřejníme v průběhu měsíce září.

 

Školné

100,- /měsíc

 Způsob úhrady:

  • Úplatu platí zákonný zástupce žáka složenkou.
  • Úplata je splatná do 15. dne měsíce září na 4. měsíce, do 15. dne měsíce ledna na 6 měsíců.
  • Úhrada za úplatu ŠD se neuplatňuje na žáky, kteří navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách.

  Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem pro vyřazení žáka ze ŠD.

Kontakty

  • telefon: 377 893 182

 

 

08.09.2020   Mgr. Libuše Němečková